Για το Σπίτι

Το προϊόν φυσικού αερίου GAS CENTRAL FLEX, απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού αερίου που κάνουν χρήση μέσω κεντρικής θέρμανσης, προσφέρει όλα τα οφέλη της κεντρικής θέρμανσης και επιπλέον εξασφαλίζει:

  • ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας
  • μοναδικές εκπτώσεις στην κατανάλωση
  • μηδενικό πάγιο
  • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:

Οι χρεώσεις θα είναι κυμαινόμενες και βασίζονται στο προθεσμιακό προϊόν του TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων). Η μηνιαία τιμή χρέωσης ενέργειας ανά kWh για την προμήθεια φυσικού αερίου («Χρέωση Ενέργειας») θα προκύπτει από την τιμή TTF, πλέον ενός Περιθωρίου Εμπορίας. Συγκεκριμένα:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο (€)
Τιμή TTF + 0,01660

  • Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το TTF εδώ.
  • Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ κερδίζετε:

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του GAS CENTRAL FLEX θα ανακοινώνεται κάθε μήνα. Επιπλέον, στην ίδια ενότητα μπορείτε να μάθετε
περισσότερες πληροφορίες για το TTF και να ενημερωθείτε για τις τιμές του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Στο φυσικό αέριο:
• Ειδική προσφορά -25%:
Η προσφορά παρέχει έκπτωση -25% στη Χρέωση Ενέργειας και ισχύει για νέες αιτήσεις
• Έκπτωση «DUAL ENERGY»:
Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ απολαμβάνετε -5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των
λογαριασμών φυσικού αερίου
Στο κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το POWER BUSINESS 1:
• -10% στη Χρέωση Ενέργειας έκπτωση DUAL ENERGY και
• -20% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
Επιπλέον, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας με ρεύμα από τη ZeniΘ επιλέγοντας το POWER HOME MAX, θα απολαμβάνουν:
• έκπτωση -5% στη Χρέωση Ενέργειας και
• επιπλέον -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
Οι εκπτώσεις DUAL ENERGY ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
και παραμένουν ενεργές
Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας & αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ *Η τιμή TTF για έναν Μήνα Αναφοράς Μ, ισούται με τον μέσο όρο των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος του Μήνα Αναφοράς, όταν αυτός ο
Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν Επόμενος Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση του ICIS “European Spot
Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (Μ-1) από τον
Μήνα Αναφοράς.
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά βάσει κατηγορίας μετρητή όπως ορίζεται
στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών
❖ Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί αναπροσαρμογή TTF. Ο ακριβής
προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας και μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο
www.zenith.gr
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης
Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 23ου
μήνα, από την έναρξη της σύμβασης. Τον τελευταίο μήνα δεν υπάρχει χρέωση.
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και
τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.