ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ενημερώνουμε ότι για τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με οποιονδήποτε πάροχο, ή τη μεταβίβαση υφιστάμενης σε νέο χρήστη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
➢ Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η τρέχουσα ένδειξη του μετρητή (φωτογραφία του μετρητή).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
➢ Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης (με επίδειξη ταυτότητας, ή άλλου εγγράφου νομίμως δεκτού
για την ταυτοποίηση του προσώπου).
➢ Γνωστοποίηση Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ.
➢ Γνωστοποίηση ιδιότητας χρήσης του ακινήτου (ιδιοκτήτης/ενοικιαστής/διαχειριστής, κλπ).
➢ Γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ σε περίπτωση:
1. Ενεργοποίησης πάγιας τραπεζικής εντολής εξόφλησης λογαριασμού.
2. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου από τελικό λογαριασμό (για περίπτωση μεταβίβασης).

Μπορείτε όλα τα δικαιολογητικά να μας τα στείλετε κάνοντας αίτηση ΕΔΩ ή στο viber 698 032 3341

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
➢ Ο πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να υπογράψει αντί αυτού και για λογαριασμό του τη Σύμβαση Προμήθειας. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.
➢ Σε περίπτωση αποχώρησης του προηγούμενου χρήστη της παροχής, ο οποίος έχει προβεί σε
παραβίαση σφραγισμένου μετρητή, τότε απαιτείται η παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
➢ Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κληρονομικά θέματα) απαιτούνται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε περιπτώσεις που ο νέος πελάτης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, πέραν των προηγούμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών μεταβολών αυτής από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης ή σχετική βεβαίωση από ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία.
Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.)
• Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας, ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής
καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

➢ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
• Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
• Αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
• Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί συγκροτήσεως αυτού σε
σώμα.

➢ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.
• Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.
• Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του Ιδρύματος.

➢ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο συγκεκριμένο ακίνητο από τη ZeniΘ.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού με την οποία ορίζουν συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο για την υπογραφή και διαχείριση της Σύμβασης Προμήθειας με τη ZeniΘ.