Για το Σπίτι

Με το προϊόν φυσικού αερίου GAS HOME STAR για αυτόνομη θέρμανση, απολαμβάνετε εκπτώσεις έως και -45%!
✓ έκπτωση συνέπειας -45% για DUAL ENERGY πελάτες
✓ μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου:

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Μηνιαίο Πάγιο (€) 

Έκπτωση Συνέπειας με DUAL ENERGY

   -45%

Έκπτωση Συνέπειας

-40%

Αρχική Τιμή 
0,027480,029980,049975,5

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ

Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
• Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
• Στο φυσικό αέριο:
o Έκπτωση Συνέπειας με DUAL ENERGY -45% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από
τη ZeniΘ (πελάτες DUAL ENERGY)
o Έκπτωση Συνέπειας -40% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας για πελάτες που δεν συνδυάζουν φυσικό αέριο με ρεύμα από τη
ZeniΘ
o Οι δύο ανωτέρω εκπτώσεις Συνέπειας δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης Συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών φυσικού αερίου
• Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME STAR απολαμβάνετε:
o Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
o Έκπτωση Συνέπειας -35% με την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών ρεύματος
• Οι εκπτώσεις Συνέπειας υπολογίζονται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και
αποδίδονται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
• Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί αναπροσαρμογή TTF. Ο
ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας και μπορείτε να δείτε περισσότερες
πληροφορίες στο www.zenith.gr
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος
Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα και 40€ εάν γίνει μεταξύ του
13ου και 23ου μήνα, από την έναρξη της σύμβασης. Τον τελευταίο μήνα δεν υπάρχει χρέωση.
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη εδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και
τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.