Ηλεκτρική Ενέργεια

Faq

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί?
Από το 2007 η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί. Αυτό σημαίνει πως ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προμηθευτή που επιθυμεί για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα, στο σπίτι ή την επιχείρησή του! Πλέον, μπορείτε να απολαύσετε καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες από τον προμηθευτή της επιλογής σας!
Αν προχωρήσω σε αλλαγή προμηθευτή, υπάρχει επιπλέον χρέωση;
Αλλάζοντας προμηθευτή δεν επιβαρύνεστε με καμία απολύτως επιπλέον χρέωση!
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή υπάρχει ο κίνδυνος να μείνω χωρίς ρεύμα;
Σε καμία περίπτωση! Το σπίτι ή η επιχείρησή σας θα έχουν συνεχώς ρεύμα. Πρόκειται για μια συναλλαγή καθαρά εμπορική, καθώς η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγγυάται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση αλλαγής προμηθευτή;
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή προμηθευτή απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξαρτάται και από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).
Πώς μπορώ να αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος;
Η αλλαγή προμηθευτή είναι μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία! Δε χρειάζεται να κάνετε κάποια αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Αρκεί να υπογράψετε μια Σύμβαση Προμήθειας με κάποια εταιρεία προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία πελάτη στην οποία εντάσσεστε. Τώρα μπορείτε να το κάνετε εύκολα και απλά συμπληρώνοντας την φόρμα κάνοντας κλικ ΕΔΩ
Τι ορίζεται ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου;
Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται ο προμηθευτής που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε κάθε κατηγορία πελατών (σήμερα είναι η ΔΕΗ). Ο Προμηθευτής “Τελευταίου Καταφυγίου” υποχρεούται να προμηθεύει προσωρινά ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες που δεν εκπροσωπούνται και για διάστημα που δεν ξεπερνά τους 3 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον προμηθευτή που επιθυμούν.
Τι σημαίνει Προμηθευτής Καθολικής υπηρεσίας;
Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. Η μετάπτωση στην υπηρεσία καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.
Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω ;
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στις εταιρείες προμήθειας ως εγγύηση για την εμπρόθεσμη εξόφληση των μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση, το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ή στην Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας. Η εγγύηση δε μπορεί να υπερβαίνει το εκτιμώμενο ποσό δύο (2) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης μιας τυπικής χειμερινής περιόδου. Το ποσό της εγγύησης θα εμπεριέχεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα λάβετε.
Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;
Όταν ένας πελάτης αποφασίσει να αλλάξει προμηθευτή, τότε ο προηγούμενος προμηθευτής εκδίδει τον τελικό λογαριασμό με βάσει την τελευταία μέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ, στον οποίο γίνεται συμψηφισμός της εγγύησης που έχει καταβληθεί. Η εγγύηση είναι χρήματα του πελάτη, κι όχι έσοδο του προμηθευτή.
Τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών;
Βάσει του ν.3345/2015 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα https://deddie.gr/el/simeia-eksupiretisis/
Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό ;
Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ: Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ: Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή».
Ποιες είναι οι χρεώσεις που περιλαμβάνει ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας;
Η κάθε εταιρεία παροχής ενέργειας λειτουργώντας στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των οδηγιών της Ε.Ε. και σε προσαρμογή αυτών για τη χώρα μας με τους Νόμους 2773/99 και 3426/05, όπως ισχύουν και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, σας παρέχει μέσω του λογαριασμού, ακριβή ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καταναλώνετε και καλείστε να καταβάλλετε. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι πελάτες λαμβάνουν διαφανείς και ακριβείς πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους, διακρίνοντας χωριστά τις χρεώσεις για κάθε δραστηριότητα που αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικότερα, αναφέρεται η χρέωση της προμήθειάς του στον τελικό καταναλωτή (ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ), η μεταφορά και η διανομή του (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ) καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη (ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ) που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και στη συνέχεια αποδίδονται στο κράτος. Αναλυτικότερα, ο λογαριασμός περιλαμβάνει: τις χρεώσεις Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που διακρίνονται σε: πάγια χρέωση (βάσει του τύπου παροχής) και χρέωση βάσει της κατανάλωσης τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις οι οποίες είναι ίδιες για κάθε προμηθευτή ενέργειας, ορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορούν: στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) Λοιπές Ειδικές χρεώσεις Τέλη/ Φόροι που αποδίδονται στο Δήμο που ανήκει το εκάστοτε οίκημα Χρεώσεις ΕΡΤ ΦΠΑ
Τι περιλαμβάνουν οι ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ;
Σε αυτό το πεδίο γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου (ανταγωνιστικές χρεώσεις τιμολογίου). Αφορά δηλαδή στο κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.
Τι περιλαμβάνουν οι ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ;
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι νομοθετικά προσδιορισμένες και ανάλογες με την κατηγορία του τιμολογίου του καταναλωτή, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που αυτός έχει επιλέξει. Πρόκειται για χρεώσεις που επιβαρύνουν ανεξαρτήτως όλους τους καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικότερα, είναι οι παρακάτω: Ελληνικό Δίκτυο Διανομής: Η χρέωση αφορά στις δαπάνες ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης. Διακρίνεται σε: πάγια χρέωση, βάσει του ύψους της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί χρέωση βάσει της κατανάλωσης. Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς: Η χρέωση αφορά στις δαπάνες ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλή τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του ελληνικού δικτύου διανομής να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Ειδικότερα, διακρίνεται σε: πάγια χρέωση, βάσει του ύψους της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί χρέωση βάσει της κατανάλωσης. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Μια χρέωση που βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αφορά στις ακόλουθες υπηρεσίες: παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/ 6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/ 23824/ 23.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Αφορά στην αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 40 ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99) και αποτελεί τη συνεισφορά όλων στη μείωση εκπομπών αερίων.
Τι εμπεριέχουν οι Λοιπές χρεώσεις;
Οι λοιπές χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος: (α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 2960/01). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς , υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠΑ (β) Ειδικό τέλος 5‰ – ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992). Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ. (γ) Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, Ν. 2130/1993). Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)
Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις χαμηλής τάσης. Για τη μέση τάση, την ευθύνη έχει είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Οι μετρήσεις αυτές αποστέλλονται στη ZeniΘ η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.
Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ.
Ποιος είναι ο ρόλος της ΡΑΕ;
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και κυρίως με αυτές με τις οποίες υπάρχουν διασυνδέσεις.
Ποιος είναι ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ;
Ο ΑΔΜΗΕ είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς (150KV και 400kV) στην Ελλάδα, δηλαδή εκτελεί τη συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, και διασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί την εκκαθάριση αποκλίσεων και λοιπών λογαριασμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι σχετικές χρεοπιστώσεις στους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή.
Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ;
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο. Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία , η συντήρηση και η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του Δικτύου. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deddie.gr.
Ποιος είναι ο ρόλος του ΛΑΓΗΕ;
Ο ΛΑΓΗΕ αποτελεί τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ως αγορά εδώ εννοείται η ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία αγοράζει ενέργεια η κάθε εταιρεία προκειμένου να προμηθεύσει τους πελάτες της. Ο ΛΑΓΗΕ χρεώνει την κάθε εταιρεία προμήθειας ρεύματος για την ενέργεια που αγοράζει βάσει της Οριακής Τιμής Συστήματος. Ο ΛΑΓΗΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχική σύνθεση που ανήκει 100% στο κράτος.
Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν απορίες;
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε! Ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι 2397 101048 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00