ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με την ZeniΘ, ή τη μεταβίβαση υφιστάμενης σε νέο χρήστη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Εφόσον πρόκειται για νέα Σύνδεση στο δίκτυο διανομής φυσικού Αερίου, αντίγραφο της Σύμβασης
Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ).
2. Εφόσον πρόκειται για ήδη ενεργή παροχή σε άλλο Χρήστη Διανομής αντίγραφο του τελευταίου
λογαριασμού Φυσικού Αερίου.
3. Εφόσον πρόκειται για Μεταβίβαση/Διαδοχή υφιστάμενης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου,
εκτός της γνωστοποίησης της τρέχουσας ένδειξης του μετρητή (ή επίδειξη φωτογραφίας του μετρητή)
απαιτείται και ένα από τα παρακάτω:
➢ Ο Κωδικός Παροχής υφιστάμενου Πελάτη, ή
➢ Ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ή
➢ Ο Serial Number του μετρητή φυσικού αερίου, ή εναλλακτικά
➢ Ένας παλιός λογαριασμός που να πιστοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
➢ Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης (με επίδειξη ταυτότητας, ή άλλου εγγράφου νομίμως δεκτού
για την ταυτοποίηση του προσώπου).
➢ Γνωστοποίηση Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ.
➢ Γνωστοποίηση ιδιότητας χρήσης του ακινήτου (ιδιοκτήτης/ενοικιαστής/διαχειριστής, κλπ).
➢ Γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ σε περίπτωση:
1. Ενεργοποίησης πάγιας τραπεζικής εντολής εξόφλησης λογαριασμού.
2. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου από τελικό λογαριασμό (για περίπτωση μεταβίβασης).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
➢ Ο πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να υπογράψει αντί αυτού και για λογαριασμό του τη Σύμβαση Προμήθειας. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.
➢ Σε περίπτωση αποχώρησης του προηγούμενου χρήστη της παροχής, ο οποίος έχει προβεί σε
παραβίαση σφραγισμένου μετρητή, τότε απαιτείται η παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
➢ Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κληρονομικά θέματα) απαιτούνται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε περιπτώσεις που ο νέος πελάτης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, πέραν των προηγούμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα:

➢ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών μεταβολών αυτής από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης ή σχετική βεβαίωση από ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία.
Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.)
• Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας, ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής
καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης
της.

➢ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
• Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
• Αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
• Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί συγκροτήσεως αυτού σε
σώμα.

➢ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.
• Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.
• Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του Ιδρύματος.

➢ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:
• Γνωστοποίηση στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού για την σύναψη Σύμβασης Προμήθεια φυσικού αερίου στο
συγκεκριμένο ακίνητο από τη ZeniΘ.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού με την οποία ορίζουν συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο για την υπογραφή και διαχείριση της Σύμβασης Προμήθειας με τη ZeniΘ