Για την Επιχείρηση

  • GAS BUSINESS EASY 1

Το προϊόν φυσικού αερίου GAS BUSINESS EASY 1, απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση έως 30MWh και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:
• μοναδικές εκπτώσεις στην κατανάλωση
• μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο (€)
Με εκπτώσεις:
DUAL ENERGY + Ειδική προσφορά(-30%)

Με ειδική προσφορά

(-25%)

Αρχική Τιμή
0,027480,02944  5

Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
• Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
• Στο φυσικό αέριο:
✓ Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις και
✓ Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό
αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ
• Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 1 απολαμβάνετε:
✓ Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
✓ Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
• Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
• Όλες οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί αναπροσαρμογή TTF.
Ο ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας και μπορείτε να δείτε περισσότερες
πληροφορίες στο www.zenith.gr
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος
Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της
σύμβασης και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 23ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης, ενώ δε χρεώνεται Τέλος Πρόωρης Λύσης
εάν γίνει τον 24ο μήνα της σύμβασης
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη εδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών
και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.