Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME BASIC, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Μειωμένο πάγιο κάθε μήνα

  • Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για πελάτες DUAL ENERGY

  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

  • Εφαρμόζεται κρατική επιδότηση

  • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες

  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας αξίας 150€

  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώνεται εδώ στις 20 κάθε μήνα και θα αφορά την τιμή του επόμενου μήνα.

Για τον μήνα Αύγουστο  η τιμή ενέργειας είναι: 0,519 €/kWh. Η κρατική τιμή επιδότησης είναι 0,337 €/kWh. Επομένως η τελική τιμή χρέωσης είναι 0,182 €/kWh

Πάγιες Χρεώσεις

Για το Σπίτι

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

(για πελάτες DUAL ENERGY)

Μηνιαίο Πάγιο

(χωρίς συνδυασμό με φυσικό αέριο)

Αύγουστος 20224 €4,5 €

Για την Επιχείρηση

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

(για πελάτες DUAL ENERGY)

Μηνιαίο Πάγιο

(χωρίς συνδυασμό με φυσικό αέριο)

Αύγουστος 2022

0 €

1 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης

Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλες οι επιχειρήσεις με παροχή επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως 250 kVA

Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:

Η έκπτωση DUAL ENERGY στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου

Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός

Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή ΟΤΣ)

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας  θα ανακοινώνεται  κάθε μήνα.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).