Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME MAX, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν χαμηλή χρέωση ενέργειας όλο το 24ωρο

3 δωρεάν μηνιαία πάγια, κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας όλο το 24ωρο επιβράβευση της Συνέπειας με έκπτωση -20% επιπλέον έκπτωση για συνδυασμό με φυσικό αέριο μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Συνδυάζοντας ρεύμα με φυσικό αέριο από τη myenergia κερδίζετε:

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής: 

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Μηνιαίο Πάγιο (€)
Με εκπτώσεις: DUAL + Συνέπειας (-10%)   (-20%) Με έκπτωση DUAL ENERGY (-10%) Αρχική Τιμή
0,0600  0,0771 0,0857 4,50
>

talkie-image
talkie-image

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ Η προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο», αφορά νέες αιτήσεις και παρέχει δωρεάν τρία Μηνιαία Πάγια στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα των ακόλουθων
σε σειρά μηνών της σύμβασης: 1ος, 2ος, 3ος, 13ος, 14ος, 15ος
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
• Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
o Παρέχεται έκπτωση 20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται
στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον
επόμενο λογαριασμό
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα
υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
o Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
o Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου

 Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Παρέχεται έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
• Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το
σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά: 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται
με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
❖ Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για οικιακή κατανάλωση που δε δύναται να ξεπερνά τις 6.000kWh ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, η χρέωση
ενέργειας για την υπερβάλλουσα κατανάλωση θα διαμορφώνεται σε 0,1044 €/kWh
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί
μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 45€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης.
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη εδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/
προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.