Το προϊόν POWER HOME FREE, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που
επιθυμούν ανταγωνιστικές χρεώσεις χωρίς δεσμεύσεις, καθώς είναι το πρόγραμμα:
✓ ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου
✓ ΧΩΡΙΣ μηνιαίο πάγιο
✓ ΧΩΡΙΣ εγγύηση
✓ ΧΩΡΙΣ τέλος πρόωρης λύσης
✓ ΧΩΡΙΣ αναπροσαρμογή τιμής
Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας Μηνιαίο Πάγιο
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Με ειδική προσφορά
(-5%)
Αρχική Τιμή
0,24000  0,25334 0,26667 0

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
• Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Έκπτωση -10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο
διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
o Η έκπτωση δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
o Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
Επιπλέον εκπτώσεις στο φυσικό αέριο
• Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Έκπτωση -5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
• Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές
πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Ετήσια Συνδρομή: 59€
❖ Το πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν όλοι οι πελάτες με παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης
❖ Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
❖ Η ένταξη στο προϊόν POWER HOME FREE προϋποθέτει την εξόφληση των λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
❖ Εγγύηση: 0€. Ποσό εγγύησης δε θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε
περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, η εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος στο βασικό
προϊόν. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης
❖ Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι παροχές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο οικιακό τιμολόγιο POWER
HOME ή POWER HOME MAX με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ειδικής κατηγορίας
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, παραμένουν σταθερές και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των
ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή με χρέωση ρήτρας ΟΤΣ)
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και
τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.