Το προϊόν POWER HOME FREE, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που
επιθυμούν ανταγωνιστικές χρεώσεις χωρίς δεσμεύσεις, καθώς είναι το πρόγραμμα:
✓ ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου
✓ ΧΩΡΙΣ μηνιαίο πάγιο
✓ ΧΩΡΙΣ εγγύηση
✓ ΧΩΡΙΣ τέλος πρόωρης λύσης
✓ ΧΩΡΙΣ αναπροσαρμογή τιμής
Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας Μηνιαίο Πάγιο
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Με ειδική προσφορά
(-5%)
Αρχική Τιμή
0,0754 €/kWh  0,0796€/kWh 0,0838 €/kWh 0€

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό
αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας και οι παροχές ανήκουν
στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
o Η έκπτωση δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των
λογαριασμών φυσικού αερίου
o Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου. Σε περίπτωση
συνδυασμού με ρεύμα διαμερίσματος σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση ZeniΘ το ποσοστό έκπτωσης στο ρεύμα
διαμορφώνεται σε 5%
• Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Παρέχεται έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
• Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες
αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Ετήσια Συνδρομή: 59€
❖ Εγγύηση: 0€
❖ Οι χρεώσεις προμήθειας παραμένουν σταθερές και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή με χρέωση
ρήτρας ΟΤΣ).
❖ Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης.
❖ Η ένταξη στο προϊόν POWER HOME FREE προϋποθέτει την εξόφληση των λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
❖ Το πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν όλοι οι οικιακοί πελάτες με τύπο παροχής: Γ1 ή Γ1Ν.
❖ Από το πρόγραμμα εξαιρούνται παροχές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο οικιακό
τιμολόγιο POWER HOME με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ειδικής κατηγορίας
❖ Ποσό εγγύησης δε θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε
περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος
στο βασικό προϊόν POWER HOME. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να
το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης.
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.